Thông tin
  • Gender Bender

    Gender Bender

    Là một thể loại trong đó giới tính của nhân vật bị lẫn lộn: nam hoá thành nữ, nữ hóa thành nam...

Danh sách truyện: Gender Bender

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành