Thông tin
  • Action

    Action

    Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh.

Danh sách truyện: Action

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành