Thông tin
  • Isekai

    Isekai

    Isekai được hiểu là Dị giới. Trong thể loại này nhân vật chính sẽ Xuyên không sang thế giới khác, hoặc trực tiếp Chuyển sinh (đầu thai) sang đây.

Danh sách truyện: Isekai

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành