Thông tin
  • Tsundere

    Tsundere

    Tính cách, ứng xử ngược lại với cảm xúc.

Danh sách truyện: Tsundere

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành