Thông tin
 • Bác Lệ Thần Xã

  Bác Lệ Thần Xã

  Trưởng nhóm tệ nạn, phó nhóm sắp thành cựu, thành viên nghiện game không làm truyện

  Trưởng nhóm: Iam Neyk
  Phó nhóm: An-chan
  Facebook: FB.com/bacledaubuoi/
  Discord: Discord.gg/vJ2rRFmvgZ
  Lượt thích: 408.587
  Ngân sách: 60.519 yên
  Top Tuần: 14 lần

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: Bác Lệ Thần Xã